Đầu trang

Sau khi biến hình thú cưng có thể giữ hình tượng vĩnh viễn và tăng thuộc tính nhân vật.

Trong giao diện thú cưng, nhấn vào nút "Biến: sẽ hiện ra giao diện Thú Cưng Biến Hình.

Để mở thuộc tính vĩnh viễn thú cưng đã biến hình, cần phải có vật phẩm Phụ Hồn Thạch, sau đó chọn thú cưng cần mở và tiến hành mở. Thú cưng cần mở có bao nhiêu sao thì sẽ cần bấy nhiêu Phụ Hồn Thạch để kích hoạt.