Đến với sự kiện "Lật Chảo" Đạo Hữu sẽ có cơ hội nhận được những túi quà như: Túi Quà Hoàng Tuyền, Túi Quà Thái Nhạc, Túi Quà Bạch Lộ, Túi Quà Băng Linh, Túi Quà Phi Linh, Túi Quà Vạn Linh, Túi Quà Thúy Phong, với những phần thưởng hấp dẫn: Mảnh Tru Tiên x 10, Mảnh Phục Ma x 10, Túi Đồng x 2, EXP đơn – cao x 2, Thú Trường Đơn-Cao x 3, Quy Nguyên Đơn-Cao x 3, Thú Cưng Đơn x 4, Đá Trưởng Thành x 4, Bùa hoàn mỹ Level 3 x 1, Đá cường hóa Level 3 x 3, Đá bảo giám - sơ x 2, Quà đá thường Level 3 x 3.

Phần thưởng

Túi Quà Phần Thưởng
Túi Quà Hoàng Tuyền Mảnh Tru Tiên x 10
Mảnh Phục Ma x 10
Túi Đồng x 2
Túi Quà Thái Nhạc EXP đơn – cao x 2
Thú Trường Đơn-Cao x 3
Quy Nguyên Đơn-Cao x 3
Túi Quà Phi Linh Thú Cưng Đơn x 4
Đá Trưởng Thành x 4
Túi Quà Bạch Lộ Bùa Hoàn Mỹ level 2 x 1
Đá Cường Hóa level 2 x 1
Túi Quà Vạn Linh Đá bảo giám -sơ x 1
Quà đá thường Level 2 x 2
Tui Quà Băng Linh Bùa Hoàn Mỹ Level 3 x 1
50 Vàng
Đá Cường Hóa Level 3 x 3
Túi Quà Thúy Phong Đá Bảo Giám - sơ x 2
Trứng thú cưng (Hỏa Điểu) x 1
Quà Đá Thường Level 3 x 3